Årsträff 2024 Sala

Årsmöte för Club Knaus of Sweden den 11 maj 2024 på Silvköparens camping i Sala.

Årsmötet öppnades av ordförande Anita Wahlgren med att hälsa alla välkomna.

1. Justering av röstlängd. 16 ekipage deltog varav 15 var röstberättigade.

2. Kallelsen till årsmötet godkändes.

3. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Anita Wahlgren och Birna Ágústsdóttir,

4. Att justera protokollet jämte ordföranden valdes Anna Wahlgren Holsten och Janne Antonsson.

5. Anita Wahlgren föredrog verksamhetsberättelsen och Sven Lundblad vinst och förlusträkning samt balansräkning för 2023.

6. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

7. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8. Inga rapporter har inkommit.

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter:

– Ordförande Anita Wahlgren omvaldes på 1 år

– Kassör, Sven Lundblad omvaldes 2 år

– Sekreterare Birna Ágústsdóttir omvaldes kvarstår 1 år

– Suppleant Anna Wahlgren Holsten kvarstår 1 år

– Suppleant Björn S. Hansen omvaldes 2 år

– Revisor Julius Sigmundsson omvaldes på 2 år

– Revisor Jan Antonsson kvarstår 1 år

– Valberedning, beslöts att det räcker med 2 personer, Jörgen Lundberg och Britt-Louise Kvarnström valdes till 1 år med Jörgen Lundberg som sammankallande.

– Elmia kommittén valdes Arne Wahlgren, Sven Lundblad och Anders Holsten

– Träffkommittén Julius Sigmundsson, Jan Antonsson och Bo Olsson

10. Beslut att kassör Sven Lundblad, 470505, och ordförande Anita Wahlgren                                       500820, var för sig skall teckna Club Knaus of Sweden. 

11. Förslag väckta av styrelsen. Priserna för Elmia har ökat mycket 1900.- onsdag till söndag. Diskussioner om hur vi gör, ta onsdag till fredag kostar 950.- eller fredag – söndag kostar 1350.-. Vi behåller fredag – söndag än så länge.

12. Inga motioner har inkommit.

13. Medlemsavgift. Blir fortsatt 290.-. 

14. Var ska träffen vara nästa år: Förslag Norrviken, Borstahusen eller någon annan camping i södra delen av Sverige. Beslut att styrelsen får bestämma.

 

Dragning i medlems- och närvarolotteriet skedde efter mötet. Medlemslotteriet vanns av 649 Anna Wahlgren Holsten och Anders Holsten och närvarolotteriet av 699 Janne Antonsson